Effektivt ledarskap i politiskt styrd verksamhet

Ledarskapsutbildning för dig som vill ta e6 ny6 steg i din och verksamhetens utveckling.

effektivt-ledarskap1

Om vi skulle se välfärdsuppdraget ur e6 medborgarsperspek@v skulle vi säkert organisera och leda våra verksamheter på e6 annat sä6 än i dag. Hur tar vi @llsammans med våra kollegor, samarbetspartners och poli@ker steget från verksamhetsintresse @ll medborgarfokus, från specialistgrupp @ll tvärprofessionellt team, från någon annan @ll jag, du och vi? Genom a6 all@d sä6a kunden/ medborgaren i centrum för allt du gör ledarSKAPAR du medarbetarKRAFT och samverkansKOMPETENS.

Om kursen

Under 2 dagar fokuserar vi på välfärdsuppdraget ur e6 kund/medborgarperspek@v och hur du som chef kan organisera leda och styra med hjälp av de6a perspek@v. Du får göra en resa från a6 hantera människor och budgetar @ll a6 arbeta med a6 förbä6ra det välfärdssystem som du arbetar i och ta steget från a6 uDorma verksamheten funk@onellt @ll a6 bli en eEerfrågestyrd-, värdeskapande- och flödeseffek@v organisa@on. Du får reflektera @llsammans med andra och konkre@sera dina strategier för din verksamhets resa för a6 bli en organisa@on som arbetar med rä6 saker, på rä6 sä6 och i rä6 @d u@från e6 kund/ medborgarperspek@v. Vi gör det genom a6 ta del av konkreta exempel, aktuell forskning, @llämpa olika verktyg och modeller samt genom a6 lära av varandra i gruppen . En @d innan kursen startar får du göra en utvärderingar av din verksamhet samt en individuell kompetensanalys.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig dig som arbetar som chef på olika nivåer inom välfärdsområdet i en poli@skt styrd verksamhet, har en ledande stabsfunk@on, strateg- eller utvecklingsledarroll.

Kursens mål

Kursen syEar @ll a6 ge dig inspira@on och konkreta verktyg för a6 utveckla och leda verksamheten u@från e6 kund/medborgarfokus. Under kursen får du lära dig hur du involverar och gör alla delak@ga i a6 utveckla en kundorienterad verksamhet som utgår från den poli@ska styrningen. Du får även konkreta verktyg i arbetet med a6 förbä6ra samverkan internt och externt. EEer kursen har du en ökad förståelse för hur du i en poli@skt styrd verksamhet kan utveckla och leda din verksamhet för a6 skapa värde för kunder/medborgare.

Ur innehållet

  • Offensivt kvalitetsarbete i praktiken
  • Från command and controll till systemtänkande
  • Från samexistens till samarbete i vardagen
  • Från budgetmål till ökat kundvärde
  • Att leda och förbättra kundsamverkan
  • Från ärligt nuläge till gemensam målbild och strategi
  • Lednings- och förbättringsverktyg
  • Från uppifrån och ner till utifrån och in
  • Förändringens fyra rum och ditt situationsanpassade ledarskap

Om utbildaren

Lars Gustafsson är en mycket uppska6ad föreläsare och utbildare som utmanar och ger nya perspek@v på ledarskap, medarbetarskap och kvalitetsarbete. Lars har erhållit flera olika kvalitetsutmärkelser och ledarskaps- priser för si6 arbete som chef inom skolområdet.